De stichting heeft de volgende statutaire doelen:

– A. Het zorgdragen voor het behoud van Fort Jutphaas door het in standhouden van natuur, cultuur en cultuurhistorie, alsmede een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van Fort Jutphaas;
– B. Het optreden als belangenbehartiger en als spreekbuis van Fort Jutphaas en de grond waarop het fort gevestigd is;
– C. Het werven van fondsen voor het behoud en de restauratie van Fort Jutphaas en de grond waarop het fort gevestigd is;
– D. Het creĆ«ren van een ontmoetingsplaats op het terrein van Fort Jutphaas voor de bewoners van Nieuwegein, alsmede het stimuleren van toerisme op en rondom Fort Jutphaas;
– E. Het interesseren van de samenleving voor de historie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie waar Fort Jutphaas deel van uitmaakt.

En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut; de stichting heeft, mede hierom een anbi-status.
De stichting heeft geen winstoogmerk.