Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Fort Jutphaas is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van schenking. Verspreid over de website vind u de gegevens die de Stichting als ANBI op elektronische wijze openbaar dient te maken. Voor uw gemak hebben wij ze hieronder op een rijtje gezet.

Contactgegevens:

Stichting Fort Jutphaas
Fort Jutphaas 3
3439 LX te Nieuwegein
E-mail: info@stichtingfortjutphaas.nl
Website: www.stichtingfortjutphaas.nl
RSIN: 8558.64.199

BELEIDSPLAN
Beleidsplan 16-19

Beleidsplan

Statutaire doelstelling

Het doel van Stichting Fort Jutphaas is – zonder winstoogmerk – een bijdrage te leveren aan het behoud van de natuur, cultuur en cultuurhistorie van Fort Jutphaas en daarbij ook een maatschappelijke benutting van Fort Jutphaas te realiseren. Daarnaast treedt de stichting als belangenbehartiger en spreekbuis op voor Fort Jutphaas en de grond waarop zij is gevestigd. De wijze waarop getracht wordt het doel te bereiken is in de statuten nader beschreven.

Afwezigheid van winstoogmerk

Stichting Fort Jutphaas heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de instelling behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 12.2 van de statuten bepaalt het bestuur de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn. Het doel van het batig saldo moet ook een ANBI zijn met gelijksoortige doelstellingen.

BESTUUR

Stichting Fort Jutphaas wordt in beginsel bestuurd door 4 bestuursleden. Het bestuur benoemt de leden van het bestuur. Daarnaast benoemt het bestuur uit zijn midden de voorzitter. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van één jaar, met de mogelijkheid tot verlengingen van telkens één jaar, tot een maximum van 8 jaar.

Gedurende 2018 werd de Stichting bestuurd door:

Paul Rijntjes, Voorzitter
Ischa Huizer, Secretaris
Petter Creemers, Penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen conform de bepalingen in artikel 3 lid 5 van de statuten voor hun werkzaamheden geen beloning. Eventuele kosten worden hun vergoed.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Dit kunt u altijd terugvinden in ons Blog

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording zal binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar worden gepubliceerd.

Publicatieplicht

Stichting Fort Jutphaas voldoet aan haar publicatieplicht door middel van deze website www.stichtingfortjutphaas.nl